ความเป็นมาของทุนการศึกษาพานาโซนิค

PSNS2012_JP

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2541 เนื่องใน โอกาสครบรอบ 80 ปี
ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยใน
ประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจ
ที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมา
พัฒนาประเทศรวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นใน
ศตวรรษที่ 21  โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา
เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทยนั้นได้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2543
และได้มอบทุนให้กับนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวน 41 คน
แล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2555 นิสิตนักศึกษาไทยที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 3 คน
ซึ่งจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2556 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการในประเทศไทยทั้งสิ้น 13 ปีเต็ม

ps2013