ร่วมส่งผลงาน "เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ" ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15

การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 15

 

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัด   การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 15เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินมีโอกาสนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ในหัวเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับปรัชญาในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ว่า “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางและอิสระ

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

            ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและภูมิลำเนาอยู่ในประเทศ ไทย มีสิทธิ์ส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือ และความคิดของตนเองเข้าประกวด ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดงและประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น
 • ขนาดของผลงานรวมกรอบไม่เกิน 2 เมตร
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะติดตั้งแสดงได้
 • ผู้ส่งต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่ผู้จัดทำกำหนดให้
 • คณะ ผู้ดำเนินการจะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่ สุด ยกเว้นความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย

 

สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด  

ในพื้นที่กรุงเทพฯ                   หอศิลป์สนามจันทร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

 ส่วนภูมิภาค                                                                  

ภาคตะวันออก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคเหนือ  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคใต้   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

            คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

           วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช

 

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

คณะกรรมการดำเนินงานได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการดังนี้

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี                                                         กรรมการ
 2. นายถวัลย์ ดัชนี                                                                                       กรรมการ
 3. อาจารย์ธงชัย  รักปทุม                                                                              กรรมการ
 4. ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก                                                                    กรรมการ
 5. ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง                                                                       กรรมการ
 6. ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ                                                            กรรมการ
 7. อาจารย์สมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์                                                                 กรรมการ
 8. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี                                                                      กรรมการ
 9. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์                                                          กรรมการ
 10. อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                  กรรมการ
 11. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา                                                                     เลขานุการ

 

การตัดสิน

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์ไม่ได้
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสม
 • ผลการตัดสินจะประกาศให้ทราบ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

            ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทฯ จะเก็บสะสมไว้เป็นสมบัติของบริษัทฯ และจะติดตั้งไว้อย่างสมเกียรติ (ยกเว้นรางวัลดีเด่นจะจัดคืนให้ศิลปินภายหลังการจัดแสดงนิทรรศการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเสร็จสิ้น)

            ผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรเอกสารสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง รวมทั้งนำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทต่อไป

 

รางวัล

รางวัลทั้งหมดมี 16 รางวัล แบ่งเป็น

 1. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
  • ผลิตภัณฑ์กล้องภาพนิ่งดิจิตอล พานาโซนิค 1 กล้อง
 1. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
  • เงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
  • ผลิตภัณฑ์กล้องภาพนิ่งดิจิตอล พานาโซนิค 1 กล้อง
 1. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัล
  • เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
  • ผลิตภัณฑ์กล้องภาพนิ่งดิจิตอล พานาโซนิค 1 กล้อง
 1. รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล
  • ผลิตภัณฑ์กล้องภาพนิ่งดิจิตอล พานาโซนิค 1 กล้อง

            พร้อมประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณ

 

กำหนดการ 

การส่งผลงาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556

การตัดสินการประกวด

วันอาทิตย์ที่ 2  มิถุนายน 2556

การประกาศผลการตัดสิน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการและการมอบรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม  – วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2556

สถานที่แสดงนิทรรศการ

ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

การจัดนิทรรศการส่วนภูมิภาค

ภาคเหนือ หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน

 

 

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2731-8888 ต่อ 2918 โทรสาร 0-2731-8888 ต่อ 2743 หรือ http://panasonic.co.th และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ โทร. 0-2221-3841

 

Download ใบสมัครได้ที่นี่ -------> ใบสมัครการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15