ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค  Panasonic  Kid  Witness News” ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1988 ภายใต้การสนับสนุนของ Panasonic ด้วยความสำเร็จของโครงการนี้ จึงได้มีการขยาย โครงการไปทั่วโลก จนกระทั่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในทางสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนแนวความคิด เผยแพร่ความรู้นำเสนอออกมาในรูปแบบของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันและสร้างกระแสให้กลุ่มเยาวชนทั่วไป หันมาให้ความสนใจด้านการถ่ายภาพ และวิดีทัศน์มากขึ้น

เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนหันมาให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนในปัจจุบันนี้มากยิ่งขึ้น

เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่าง สร้างสรรค์

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี

 

ระยะเวลา

ระหว่างเดือนพฤษภาคม เดือนตุลาคมของทุกปี

 


 

 

โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค “ Panasonic Kid Witness News” ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1988 ภายใต้การสนับสนุนของ Panasonic ด้วยความสำเร็จของโครงการนี้ จึงได้มีการขยาย โครงการไปทั่วโลก จนกระทั่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี
ค.ศ. 2004 และได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความรู้ ความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนแนวความคิด, เผยแพร่ความรู้นำเสนอออกมาในรูปแบบของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 อายุระหว่าง 12- 17 ปี สมัครเป็นทีมๆละ 6 ท่าน (นักเรียน 5 ท่าน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)
หัวข้อโครงการในการแข่งขัน
หัวข้อในการผลิตผลงานเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม (Environment) หรือ การสื่อสาร Communication)
ความยาว 4 -5 นาที (นำเสนอในรูปแบบของ สารคดี , การรายงานข่าว และ ละคร เป็นต้น) แต่ไม่สามารถผลิตในรูปแบบของ มิวสิควิดีโอ หรือ การโฆษณา
เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี หรือ ล้อเลียน ศาสนา และวัฒนธรรม
มีบรรยายภาษาอังกฤษด้านล่าง ( Subtitle – English )
หากมีการใช้เพลงประกอบในเนื้องาน ต้องได้รับการอนุญาตจากต้นสังกัดของเพลงนั้นๆ เสียก่อน มิเช่นนั้น ทางคณะกรรมการตัดสินถือว่ากระทำผิดกติกา จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้
กำหนดระยะเวลา และวิธีการส่งใบสมัคร
ทีมผู้แข่งขันส่งใบสมัครพร้อม รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ทางไปรษณีย์ ฝ่ายกิจกรรม โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับ พานาโซนิค”
เลขที่ 1213/391 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวง พลับพา เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 0-2530-9383-4 โทรสาร. 0-29346535
อีเมล์. thecien@thecien.com
ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554