พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร

 

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม “พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร” นำพนักงานและ ครอบครัวร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกไม้ดอก, กิจกรรมดำนา, กิจกรรมเพาะเห็ด และกิจกรรมปลูกผักออแกนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและครอบครัวได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 512 คน