กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

Make it Eco D.I.Y.

นอกจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปจะเป็นเป้าหมายหลักแล้ว ในงาน BOI Fair 2011 พานาโซนิคยังเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนอีกด้วย อ่านต่อ

พานาโซนิคนำเสนอนวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในงาน BOI Fair 2011

พานาโซนิคจำลองเมืองประหยัดพลังงานบนพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. ตามแนวคิด Eco Life that Connects with the Earth โดยมีการออกแบบบูธให้มีการใช้พลังงานน้อยที่สุด โดยการนำเอาไม้ OSB ไร้สารเคมี ไม่เป็นปันตรายต่อผู้อาศัย และเป็นไม้ที่มีการนำความร้อนต่ำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการก่อสร้าง อ่านต่อ

โครงการพานาโซนิคช่วยน้องกู้โรงเรียน

มร.คัทสุมิ อาเบะ ผู้อำนวยการ บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย และชมรมช่างอาสากว่า 200 คน จัดกิจกรรม "พานาโซนิคช่วยน้องกู้โรงเรียน" อ่านต่อ

สนับสนุนโครงการ “วาระประเทศไทย” ในประเด็นเรื่อง "จากวิกฤตสู่ทางออก คืนชีวิตสิ่งแวดล้อมไทย"

พานาโซนิคให้การสนับสนุนโครงการวาระประเทศไทย (State of The Nation) ในประเด็นเรื่อง "จากวิกฤตสู่ทางออก คืนชีวิตสิ่งแวดล้อมไทย" (Climate Change Challenge)เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด ในการจัดทำกระบวนการสำรวจความคิดเห็น และทัศนคติเพื่อสะท้อนมุมมองต่อภาวะการณ์ ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในอนาคต อ่านต่อ

โครงการพานาโซนิครักษ์ทะเลไทย

เนื่องจากปี พ.ศ. 2553 เป็นปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่ม บริษัทพานาโซนิคทั่วโลกจึงได้ร่วมจัดกิจกรรม Panasonic Eco Relay ขึ้นในแต่ละประเทศในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดโครงการพานาโซนิครักษ์ทะเลไทยขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2553ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อ่านต่อ

โครงการ Panasonic ‘eco ideas’ Experience Road show

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาทรัพยากรและระบบนิเวศน์ พร้อมประกาศปฏิญญารักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม คิดค้นนวัตกรรมสินค้าเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการจัดตั้ง “โรงงานผลิตที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศน์ (eco ideas’ factory) เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร อ่านต่อ

โครงการพานาโซนิครักษ์ป่าชายเลน

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดโครงการ “พานาโซนิครักษ์ป่าชายเลน” ภายใต้แคมเปญ Panasonic Eco Relay ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยเราได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารพนักงาน และครอบครัว รวมถึงอดีตนักเรียนทุนการศึกษาพานาโซนิคกว่า 500 คน อ่านต่อ

โครงการ Panasonic Love the Earth

เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาการรักษาสิ่งแวดล้อมของพานาโซนิคจข้อหนึ่ง คือ “eco ides for everybody, everywhere” ผู้บริหารและพนักงานจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “Panasonic Love the Earth” โดยได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 1,000 ต้นที่ จ. สมุทรสาคร อ่านต่อ

โครงการ Eco Education: กิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมเพื่อนักเรียนไทย

ในเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2552 พนักงานจากกกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย จำนวน 23 คนได้ร่วมกันจัดงาน Eco Education Project ร่วมกับนักเรียนที่โรงเรียนวัดบางเพลียง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจุดประสงค์ในการโปรโมทแนวคิด eco ideas สู่ชุมชน และเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 อ่านต่อ

โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ 840,000 ต้น ร่วมกับ กฟผ.

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย และซันโยได้ร่วมกับปลูกต้นไม้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ 840,000 ต้น เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี อ่านต่อ