Panasonic has the basic concept of "company as a public entity" since its foundation,

โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ

"จุดประสงค์หลักของการผลิตคือการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีสำหรับการใช้ใน ชีวิตประจำวันให้มีปริมาณที่มากเพียงพอ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ผมขออุทิศตนให้กับจุดมุ่งหมายนั้น ความสำเร็จของภารกิจนี้คือเป้าหมายสูงสุดของ Matsushita Electric* และเราจะทุ่มเทกำลังกายอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อจะให้บรรลุถึงจุดหมายนี้"

โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ
ผู้ก่อตั้งพานาโซนิค
พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2532

 

    จุดมุ่งหมายของพานาโซนิคคือการอุทิศตนเพื่อความยั่งยืนให้สังคมโลกโดยการทำงานเพื่อที่จะพัฒนาสังคมโดยผ่านผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตและจำหน่าย ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2461 เราได้ยึดมั่นปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางธุรกิจของเราในทุกๆด้าน ปรัชญาพื้นฐานข้อหนึ่งที่เรายึดมั่นคือ "บริษัทเป็นสถาบันของสาธารณชน"

    ทรัพยากรทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์ ทุนทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ นั้นล้วนแล้วแต่มาจากสังคมโดยทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นได้ผูกพันธ์กับทรัพยากรที่ได้มาจากสังคมแล้ว การพัฒนาของบริษัทจึงสอดคล้องกับการพัฒนาของสังคมด้วยเช่นกัน เพราะเหตุนี้การดำเนินธุรกิจต่างๆจึงต้องโปร่งใส และยุติธรรม

    กลุ่มบริษัทพานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของเราสอดคล้องและเหมาะสมในการที่จะเป็นองค์กรสาธารณะ รวมถึงสานต่อในการนำปรัชญาในการดำเนินธุรกิจนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเรา และนี่ยังเป็นหัวใจของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของพานาโซนิคอีกด้วย

    ปัจจุบันนี้เราได้อยู่ในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆแง่มุม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อมโลก กลุ่มบริษัทพานาโซนิคจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมไปทั่วโลก และจะอุทิศตนให้กับสังคมต่อไป

    พานาโซนิคมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนให้สังคมโลกโดยผ่านกิจกรรมที่พานาโซนิคดำเนินการ ขึ้นทั่วโลก ในการสนับสนุนการศึกษาและการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเรามุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเยาวชน

วัตถุประสงค์หลักในการบริหารงาน

จากการที่เราตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในฐานะที่เป็นนักอุตสาหกรรม เราจึงจะอุทิศตนใหกับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกได้ดีขึ้น

 

ใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพานาโซนิคมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เป็นบริษัทนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระดับโลก โดยมี เป้าหมายในการเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์  ภายในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งบริษัทพานาโซนิค โดยนำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่อนาคตผ่านทางแนวคิดเชิงนิเวศน์เพื่อการดำเนินชีวิต และแนวคิดเชิงนิเวศน์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 

นวัตกรรมแห่งชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับแนวคิดเชิงนิเวศน์เพื่อการดำเนินชีวิต พานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิต  ที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังทุกพื้นที่ทั่วโลก ด้วยการมอบการใช้ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการให้คนทั่วโลกได้สัมผัสกับความรู้สึกปลอดภัย ความสะดวกสบาย และมีความสุขกับการใช้วิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้าที่มีระบบอินเวอร์เตอร์และอีโคเนวี ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA หลอดไฟ โปรเจคเตอร์

ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เบา และบางมากขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง เช่น กล้องดิจิตอล ลูมิกซ์

ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีอันตรายในการผลิต เช่น เวียร่า พลาสมาทีวี ที่มีหน้าจอปราศจากสารตะกั่วและปรอท โทรศัพท์ไร้สาย ปราศจากสารเคมีต้องห้าม 6 ชนิด ในปริมาณที่กำหนดของสหภาพยุโรป (EU) ได้แก่ สารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์  โพลิโบรมิเนต-ไบฟีนิล และโพลิโบรมิเนต-ไดฟีนิล-อีเทอร์

ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การใช้พลังงานทดแทน เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้มาจากแผงโซล่าเซลล์  ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

รายงานความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของพานาโซนิค

http://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/downloads.html

กิจกรรมเพื่อสังคมของพานาโซนิคทั่วโลก

http://panasonic.net/citizenship/